Your browser is out of date. It may not display all features of this websites. Learn how to update your browser.

OK

停產相機

我們的政策要求我們在相機的「最後一次購買」前九個月宣佈即將發生的停產訊息。相機的「最後一次發貨」機會大約是「最後一次購買」後的三個月。

停產的相機系列:

憑藉我們多年的經驗—自 1988 年以來,我們一直是電腦視覺市場的活躍參與者—我們充分了解停產的後果。出於這個原因,我們為停產產品保留了更換零件庫存,目標是在「最後一次購買」截止日期后三年內為相機提供「最後一次服務」的技術支援和維修。但請注意,時程表可能會因不可預見的事件有些許異動。

ace 購買截止 服務截止 建議替代品 ‌手冊 符合歐盟標準 停產信
ace GigE            
acA640-90gc December 31, 2022 March 15, 2026 CCD 轉換諮詢工具 ‌手冊 CE 說明文件 停產信
acA2000-50gmNIR August 08, 2022 March 15, 2026 acA2000-50gm ‌手冊 CE 說明文件 停產信
acA1300-22gm March 31, 2022 June 30, 2025 CCD 轉換諮詢工具 ‌手冊 CE 說明文件 停產信
acA1300-30gm March 31, 2022 June 30, 2025 CCD 轉換諮詢工具 ‌手冊 CE 說明文件 停產信
acA1600-20gm March 31, 2022 June 30, 2025 CCD 轉換諮詢工具 ‌手冊 CE 說明文件 停產信
acA640-90gm March 16, 2022 June 30, 2025 CCD 轉換諮詢工具 ‌手冊 CE 說明文件 停產信
acA1300-30gc February 14, 2022 June 30, 2025 CCD 轉換諮詢工具 ‌手冊 CE 說明文件 停產信
acA1300-22gc February 14, 2022 June 30, 2025 CCD 轉換諮詢工具 ‌手冊 CE 說明文件 停產信
acA4600-7gc December 31, 2021 March 31, 2025 ace ‌手冊 CE 說明文件 停產信
acA640-120gc November 30, 2021 February 28, 2025 CCD 轉換諮詢工具 ‌手冊 CE 說明文件 停產信
acA3800-10gm available again ace ‌手冊 CE 說明文件 可取得函
acA780-75gm/gc June 10, 2021 February 28, 2025 CCD 轉換諮詢工具 ‌手冊 CE 說明文件 停產信
acA640-120gm May 07, 2021 August 07, 2024 CCD 轉換諮詢工具 ‌手冊 CE 說明文件 停產信
acA750-30gm/gc March 31, 2019 June 30, 2022 CCD 轉換諮詢工具 ‌手冊 CE 說明文件 停產信
acA645-100gm/gc August 31, 2018 November 30, 2021 CCD 轉換諮詢工具 ‌手冊 CE 說明文件 停產信
ace USB            
acA640-90uc December 15, 2022 March 15, 2026 CCD 轉換諮詢工具 ‌手冊 CE 說明文件 停產信
acA2000-165umNIR August 08, 2022 March 15, 2026 acA2000-165um ‌手冊 CE 說明文件 停產信
acA1300-30um March 31, 2022 June 30, 2025 CCD 轉換諮詢工具 ‌手冊 CE 說明文件 停產信
acA1600-20um March 31, 2022 June 30, 2025 CCD 轉換諮詢工具 ‌手冊 CE 說明文件 停產信
acA640-90um March 16, 2022 June 30, 2025 CCD 轉換諮詢工具 ‌手冊 CE 說明文件 停產信
acA1300-30uc February 14, 2022 June 30, 2025 CCD 轉換諮詢工具 ‌手冊 CE 說明文件 停產信
acA640-120uc November 30, 2021 February 28, 2025 CCD 轉換諮詢工具 ‌手冊 CE 說明文件 停產信
acA3800-14um available again ace ‌手冊 CE 說明文件 可取得函
acA4600-10uc December 31, 2021 March 31, 2025 ace ‌手冊 CE 說明文件 停產信
acA640-120um May 07, 2021 August 07, 2024 CCD 轉換諮詢工具 ‌手冊 CE 說明文件 停產信
ace CameraLink            
acA2000-340kmNIR August 08, 2022 March 15, 2026 acA2000-340km ‌手冊 CE 說明文件 停產信
dart 購買截止 服務截止 建議替代品 ‌手冊 符合歐盟標準 停產信
dart BCON for MIPI            
daA2500-60mc-SD (S-Mount) June 30, 2021 - daA2500-60mc - CE 說明文件 -
daA2500-60mc-SD (No-Mount) June 30, 2021 - daA2500-60mc - CE 說明文件 -
dart BCON for LVDS            
daA1280-54lc September 30, 2021 - Basler dart 系列 (USB 3.0) ‌手冊 CE 說明文件 停產信
daA1280-54lm September 30, 2021 - Basler dart 系列 (USB 3.0) ‌手冊 CE 說明文件 停產信
daA1600-60lc September 30, 2021 - Basler dart 系列 (USB 3.0) ‌手冊 CE 說明文件 停產信
daA1600-60lm September 30, 2021 - Basler dart 系列 (USB 3.0) ‌手冊 CE 說明文件 停產信
daA2500-14lc September 30, 2021 - Basler dart 系列 (USB 3.0) ‌手冊 CE 說明文件 停產信
daA2500-14lm September 30, 2021 - Basler dart 系列 (USB 3.0) ‌手冊 CE 說明文件 停產信
scout 購買截止 服務截止 建議替代品 ‌手冊 符合歐盟標準 停產信
scout GigE            
scA640-70gc July 31, 2022 October 30, 2025 CCD 轉換諮詢工具 ‌手冊 CE 說明文件 停產信
scA750-60gm/gc July 31, 2022 October 30, 2025 acA720-290gm/gc ‌手冊 CE 說明文件 停產信
scA1400-17gm July 31, 2022 October 30, 2025 CCD 轉換諮詢工具 ‌手冊 CE 說明文件 停產信
scA1400-30gm July 31, 2022 October 30, 2025 CCD 轉換諮詢工具 ‌手冊 CE 說明文件 停產信
scA1600-14gc July 31, 2022 October 30, 2025 CCD 轉換諮詢工具 ‌手冊 CE 說明文件 停產信
scA1600-28gc July 31, 2022 October 30, 2025 CCD 轉換諮詢工具 ‌手冊 CE 說明文件 停產信
scA1600-14gm March 31, 2022 June 30, 2025 CCD 轉換諮詢工具 ‌手冊 CE 說明文件 停產信
scA1600-28gm March 31, 2022 June 30, 2025 CCD 轉換諮詢工具 ‌手冊 CE 說明文件 停產信
scA640-70gm March 16, 2022 June 30, 2025 CCD 轉換諮詢工具 ‌手冊 CE 說明文件 停產信
scA1300-32gc February 14, 2022 June 30, 2025 CCD 轉換諮詢工具 ‌手冊 CE 說明文件 停產信
scA1300-32gm March 31, 2022 June 30, 2025 CCD 轉換諮詢工具 ‌手冊 CE 說明文件 停產信
scA1400-17gc March 31, 2019 June 30, 2022 CCD 轉換諮詢工具 ‌手冊 CE 說明文件 停產信
scA1400-30gc March 31, 2019 June 30, 2022 CCD 轉換諮詢工具 ‌手冊 CE 說明文件 停產信
scA640-120gm/gc August 31, 2018 November 30, 2021 CCD 轉換諮詢工具 ‌手冊 CE 說明文件 停產信
scA640-74gm/gc August 31, 2018 November 30, 2021 CCD 轉換諮詢工具 ‌手冊 CE 說明文件 停產信
scA780-54gm/gc August 31, 2018 November 30, 2021 CCD 轉換諮詢工具 ‌手冊 CE 說明文件 停產信
scA1390-17gm/gc August 31, 2018 November 30, 2021 CCD 轉換諮詢工具 ‌手冊 CE 說明文件 停產信
scA1000-30gm/gc December 31, 2015 March 31, 2019 CCD 轉換諮詢工具 ‌手冊 - 停產信
scA1000-20gm/gc June 30, 2011 June 30, 2014 CCD 轉換諮詢工具 ‌手冊 - -
scout 1394            
scA640-70fm/fc August 31, 2018 November 30, 2021 CCD 轉換諮詢工具 ‌手冊 CE 說明文件 停產信
scA640-74fm/fc August 31, 2018 November 30, 2021 CCD 轉換諮詢工具 ‌手冊 CE 說明文件 停產信
scA640-120fm/fc August 31, 2018 November 30, 2021 CCD 轉換諮詢工具 ‌手冊 CE 說明文件 停產信
scA750-60fm/fc August 31, 2018 November 30, 2021 Basler ace 系列 ‌手冊 CE 說明文件 停產信
scA780-54fm/fc August 31, 2018 November 30, 2021 CCD 轉換諮詢工具 ‌手冊 CE 說明文件 停產信
scA1000-30fm/fc August 31, 2018 November 30, 2021 CCD 轉換諮詢工具 ‌手冊 CE 說明文件 停產信
scA1300-32fm/fc August 31, 2018 November 30, 2021 CCD 轉換諮詢工具 ‌手冊 CE 說明文件 停產信
scA1390-17fm/fc August 31, 2018 November 30, 2021 CCD 轉換諮詢工具 ‌手冊 CE 說明文件 停產信
scA1400-30fm/fc August 31, 2018 November 30, 2021 CCD 轉換諮詢工具 ‌手冊 CE 說明文件 停產信
scA1600-14fm/fc August 31, 2018 November 30, 2021 CCD 轉換諮詢工具 ‌手冊 CE 說明文件 停產信
scA1600-28fm/fc August 31, 2018 November 30, 2021 CCD 轉換諮詢工具 ‌手冊 CE 說明文件 停產信
scA1400-17fm/fc December 31, 2015 March 31, 2019 CCD 轉換諮詢工具 ‌手冊 CE 說明文件 停產信
scA1000-20fm/fc June 30, 2011 June 30, 2014 CCD 轉換諮詢工具 ‌手冊 - -
scout light            
slA640-74gm/gc May 30, 2013 August 30, 2016 CCD 轉換諮詢工具 ‌手冊 CE 說明文件 停產信
slA780-54gm/gc May 30, 2013 August 30, 2016 CCD 轉換諮詢工具 ‌手冊 CE 說明文件 停產信
slA1390-17gm/gc May 30, 2013 August 30, 2016 CCD 轉換諮詢工具 ‌手冊 CE 說明文件 停產信
slA1400-17gm/gc May 30, 2013 August 30, 2016 CCD 轉換諮詢工具 ‌手冊 CE 說明文件 停產信
slA750-60fm May 30, 2013 August 30, 2016 Basler ace 系列 ‌手冊 CE 說明文件 停產信
slA1000-30fm May 30, 2013 August 30, 2016 CCD 轉換諮詢工具 ‌手冊 CE 說明文件 停產信
slA1390-17fm May 30, 2013 August 30, 2016 CCD 轉換諮詢工具 ‌手冊 CE 說明文件 停產信
slA1600-14fm May 30, 2013 August 30, 2016 CCD 轉換諮詢工具 ‌手冊 CE 說明文件 停產信
pilot 購買截止 服務截止 建議替代品 ‌手冊 符合歐盟標準 停產信
pilot            
piA1000-48gc May 05, 2021 March 31, 2024 CCD 轉換諮詢工具 ‌手冊 CE 說明文件 停產信
piA1000-60gc May 05, 2021 March 31, 2024 CCD 轉換諮詢工具 ‌手冊 CE 說明文件 停產信
piA1600-35gc May 05, 2021 March 31, 2024 CCD 轉換諮詢工具 ‌手冊 CE 說明文件 停產信
piA640-210gc November 24, 2020 March 31, 2024 CCD 轉換諮詢工具 ‌手冊 CE 說明文件 停產信
piA640-210gm March 15, 2020 March 31, 2024 CCD 轉換諮詢工具 ‌手冊 CE 說明文件 停產信
piA1000-48gm March 15, 2020 March 31, 2024 CCD 轉換諮詢工具 ‌手冊 CE 說明文件 停產信
piA1000-60gm February 20, 2020 March 31, 2024 CCD 轉換諮詢工具 ‌手冊 CE 說明文件 停產信
piA1600-35gm February 20, 2020 March 31, 2024 CCD 轉換諮詢工具 ‌手冊 CE 說明文件 停產信
piA2400-17gm/gc March 31, 2019 June 30, 2022 CCD 轉換諮詢工具 ‌手冊 CE 說明文件 停產信
piA1900-32gm June 30, 2018 September 30, 2021 CCD 轉換諮詢工具 ‌手冊 CE 說明文件 停產信
piA1900-32gc June 30, 2016 June 30, 2019 CCD 轉換諮詢工具 ‌手冊 CE 說明文件 停產信
piA2400-12gm/gc December 31, 2011 December 31, 2014 CCD 轉換諮詢工具 ‌手冊 - -
aviator 購買截止 服務截止 建議替代品 ‌手冊 符合歐盟標準 停產信
aviator Camera Link            
avA2300-30kc 28.05.2021 31.03.2024 CCD 轉換諮詢工具 ‌手冊 CE 說明文件 停產信
avA1000-120kc 28.05.2021 31.03.2024 CCD 轉換諮詢工具 ‌手冊 CE 說明文件 停產信
avA1600-65kc 28.05.2021 31.03.2024 CCD 轉換諮詢工具 ‌手冊 CE 說明文件 停產信
avA1600-65km 01.03.2021 31.03.2024 CCD 轉換諮詢工具 ‌手冊 CE 說明文件 停產信
avA1900-60km 08.07.2020 31.03.2024 CCD 轉換諮詢工具 ‌手冊 CE 說明文件 停產信
avA1900-60kc 30.03.2020 31.03.2024 CCD 轉換諮詢工具 ‌手冊 CE 說明文件 停產信
avA2300-30km 06.03.2020 31.03.2024 CCD 轉換諮詢工具 ‌手冊 CE 說明文件 停產信
avA1000-120km 11.02.2020 31.03.2024 CCD 轉換諮詢工具 ‌手冊 CE 說明文件 停產信
aviator GigE            
avA1000-100gc 28.05.2021 31.03.2024 CCD 轉換諮詢工具 ‌手冊 CE 說明文件 停產信
avA1600-50gc 28.05.2021 31.03.2024 CCD 轉換諮詢工具 ‌手冊 CE 說明文件 停產信
avA2300-25gc 28.05.2021 31.03.2024 CCD 轉換諮詢工具 ‌手冊 CE 說明文件 停產信
avA1600-50gm 01.03.2021 31.03.2024 CCD 轉換諮詢工具 ‌手冊 CE 說明文件 停產信
avA1900-50gm 08.07.2020 31.03.2024 CCD 轉換諮詢工具 ‌手冊 CE 說明文件 停產信
avA1900-50gc 30.03.2020 31.03.2024 CCD 轉換諮詢工具 ‌手冊 CE 說明文件 停產信
avA2300-25gm 06.03.2020 31.03.2024 CCD 轉換諮詢工具 ‌手冊 CE 說明文件 停產信
avA1000-100gm 11.02.2020 31.03.2024 CCD 轉換諮詢工具 ‌手冊 CE 說明文件 停產信
IP CAM 購買截止 服務截止 建議替代品 ‌手冊 符合歐盟標準 停產信
BIP2            
BIP2-1280c December 14, 2021 March 31, 2025 Basler ace 系列(GigE) ‌手冊 CE 說明文件 停產信
BIP2-1920c December 14, 2021 March 31, 2025 Basler ace 系列(GigE) ‌手冊 CE 說明文件 停產信
BIP2-2500c December 14, 2021 March 31, 2025 Basler ace 系列(GigE) ‌手冊 CE 說明文件 停產信
BIP2-1920-30C December 14, 2021 March 31, 2025 Basler ace 系列(GigE) ‌手冊 CE 說明文件 停產信
BIP2-1300c June 30, 2021 September 30, 2024 Basler ace 系列(GigE) ‌手冊 CE 說明文件 停產信
BIP2-1600c June 30, 2021 September 30, 2024 Basler ace 系列(GigE) ‌手冊 CE 說明文件 停產信
BIP2-1600-25C June 30, 2021 September 30, 2024 Basler ace 系列(GigE) ‌手冊 CE 說明文件 停產信
BIP2-1920c-dn - December 31, 2023 Basler ace 系列(GigE) ‌手冊 CE 說明文件 停產信
BIP2-2500c-dn - December 31, 2023 Basler ace 系列(GigE) ‌手冊 CE 說明文件 停產信
BIP2-1300c-dn - December 31, 2023 Basler ace 系列(GigE) ‌手冊 CE 說明文件 停產信
BIP2-1600c-dn - December 31, 2023 Basler ace 系列(GigE) ‌手冊 CE 說明文件 停產信
BIP2-1600-25c-dn - December 31, 2023 Basler ace 系列(GigE) ‌手冊 CE 說明文件 停產信
BIP2-1280c-dn - December 31, 2023 Basler ace 系列(GigE) ‌手冊 CE 說明文件 停產信
BIP2-1000c November 30, 2019 February 28, 2023 Basler ace 系列(GigE) ‌手冊 CE 說明文件 停產信
BIP2-1000c-dn November 30, 2019 February 28, 2023 Basler ace 系列(GigE) ‌手冊 CE 說明文件 停產信
BIP2-640c August 31, 2018 November 30, 2021 Basler ace 系列(GigE) ‌手冊 CE 說明文件 停產信
BIP2-640c-dn August 31, 2018 November 30, 2021 Basler ace 系列(GigE) ‌手冊 CE 說明文件 停產信
BIP2 Dome            
BIP2-D1000c-dn November 30, 2016 February 29, 2020 Basler ace 系列(GigE) ‌手冊 CE 說明文件 停產信
BIP2-D1300c-dn November 30, 2016 February 29, 2020 Basler ace 系列(GigE) ‌手冊 CE 說明文件 停產信
BIP2-D1920c-dn November 30, 2016 February 29, 2020 Basler ace 系列(GigE) ‌手冊 CE 說明文件 停產信
BIP            
BIP-640c November 30, 2011 November 30, 2015 Basler ace 系列(GigE) ‌手冊 CE 說明文件 -
BIP-640c-dn November 30, 2011 November 30, 2015 Basler ace 系列(GigE) ‌手冊 CE 說明文件 -
BIP-1000c November 30, 2011 November 30, 2015 Basler ace 系列(GigE) ‌手冊 CE 說明文件 -
BIP-1000c-dn November 30, 2011 November 30, 2015 Basler ace 系列(GigE) ‌手冊 CE 說明文件 -
BIP-1300c November 30, 2011 November 30, 2015 Basler ace 系列(GigE) ‌手冊 CE 說明文件 -
BIP-1300c-dn November 30, 2011 November 30, 2015 Basler ace 系列(GigE) ‌手冊 CE 說明文件 -
BIP-1600c November 30, 2011 November 30, 2015 Basler ace 系列(GigE) ‌手冊 CE 說明文件 -
BIP-1600c-dn November 30, 2011 November 30, 2015 Basler ace 系列(GigE) ‌手冊 CE 說明文件 -
BIP Dome            
BIP-D1000c-dn April 30, 2012 May 31, 2014 Basler ace 系列(GigE) ‌手冊 CE 說明文件 停產信
BIP-D1300c-dn April 30, 2012 May 31, 2014 Basler ace 系列(GigE) ‌手冊 CE 說明文件 停產信
ToF 購買截止 服務截止 建議替代品 ‌手冊 符合歐盟標準 停產信
tof640-20gm_850nm April 30, 2021 July 31, 2022 blaze-101 ‌手冊 CE 說明文件 停產信
tof640-20gm_6m April 30, 2021 July 31, 2022 blaze-101 ‌手冊 CE 說明文件 停產信
sprint 購買截止 服務截止 建議替代品 ‌手冊 符合歐盟標準 停產信
sprint 2k            
spL2048-20km/kc March 31, 2019 June 30, 2022 Basler racer 系列 (Camera Link) 手冊(黑白)
手冊(彩色)
CE 說明文件 停產信
spL2048-39km/kc March 31, 2019 June 30, 2022 Basler racer 系列 (Camera Link) 手冊(黑白)
手冊(彩色)
CE 說明文件 停產信
spL2048-50km/kc March 31, 2019 June 30, 2022 Basler racer 系列 (Camera Link) 手冊(黑白)
手冊(彩色)
CE 說明文件 停產信
spL2048-70km/kc March 31, 2019 June 30, 2022 Basler racer 系列 (Camera Link) 手冊(黑白)
手冊(彩色)
CE 說明文件 停產信
spL2048-140km March 31, 2019 June 30, 2022 Basler racer 系列 (Camera Link) 手冊(黑白)
手冊(彩色)
CE 說明文件 停產信
sprint 4k            
spL4096-20km/kc March 31, 2019 June 30, 2022 Basler racer 系列 (Camera Link) 手冊(黑白)
手冊(彩色)
CE 說明文件 停產信
spL4096-39km/kc March 31, 2019 June 30, 2022 Basler racer 系列 (Camera Link) 手冊(黑白)
手冊(彩色)
CE 說明文件 停產信
spL4096-50km/kc March 31, 2019 June 30, 2022 Basler racer 系列 (Camera Link) 手冊(黑白)
手冊(彩色)
CE 說明文件 停產信
spL4096-70km/kc March 31, 2019 June 30, 2022 Basler racer 系列 (Camera Link) 手冊(黑白)
手冊(彩色)
CE 說明文件 停產信
spL4096-140km/kc March 31, 2019 June 30, 2022 Basler racer 系列 (Camera Link) 手冊(黑白)
手冊(彩色)
CE 說明文件 停產信
sprint 8k            
spL8192-39km/kc March 31, 2019 June 30, 2022 Basler racer 系列 (Camera Link) 手冊(黑白)
手冊(彩色)
CE 說明文件 停產信
spL8192-50km March 31, 2019 June 30, 2022 Basler racer 系列 (Camera Link) 手冊(黑白)
手冊(彩色)
CE 說明文件 停產信
spL8192-70km March 31, 2019 June 30, 2022 Basler racer 系列 (Camera Link) 手冊(黑白)
手冊(彩色)
CE 說明文件 停產信
runner 購買截止 服務截止 建議替代品 ‌手冊 符合歐盟標準 停產信
runner 2k            
ruL2098-10gc March 31, 2019 June 30, 2022 Basler racer 系列(GigE) ‌手冊 CE 說明文件 停產信
ruL2048-10gm January 31, 2014 July 31, 2017 Basler racer 系列(GigE) ‌手冊 CE 說明文件 停產信
ruL2048-19gm January 31, 2014 July 31, 2017 Basler racer 系列(GigE) ‌手冊 CE 說明文件 停產信
ruL2048-30gm January 31, 2014 July 31, 2017 Basler racer 系列(GigE) ‌手冊 CE 說明文件 停產信
runner 1k            
ruL1024-19gm June 30, 2013 December 31, 2016 Basler racer 系列(GigE) ‌手冊 CE 說明文件 停產信
ruL1024-36gm June 30, 2013 December 31, 2016 Basler racer 系列(GigE) ‌手冊 CE 說明文件 停產信
ruL1024-57gm June 30, 2013 December 31, 2016 Basler racer 系列(GigE) ‌手冊 CE 說明文件 停產信
A 購買截止 服務截止 建議替代品 ‌手冊 符合歐盟標準 停產信
A100            
A102f/fc March 31, 2019 March 31, 2019 Basler ace 系列 ‌手冊 CE 說明文件 停產信
A102k/kc May 15, 2012 May 15, 2017 Basler ace 系列 ‌手冊 CE 說明文件 停產信
A200            
A201b/bc July 31, 2010 July 31, 2015 Basler ace 系列 ‌手冊 CE 說明文件 -
A202k/kc July 31, 2010 July 31, 2015 Basler ace 系列 ‌手冊 CE 說明文件 -
A300            
A311f/fc November 30, 2013 February 28, 2017 Basler ace 系列 ‌手冊 CE 說明文件 停產信
A312f/fc November 30, 2013 February 28, 2017 Basler ace 系列 ‌手冊 CE 說明文件 停產信
A400            
A402kc May 4, 2012 May 4, 2017 Basler ace 系列 ‌手冊 CE 說明文件 停產信
A403kc May 4, 2012 May 4, 2017 Basler ace 系列 ‌手冊 CE 說明文件 停產信
A404kc May 4, 2012 May 4, 2017 Basler ace 系列 ‌手冊 CE 說明文件 停產信
A405kc May 4, 2012 May 4, 2017 Basler ace 系列 ‌手冊 CE 說明文件 停產信
A406kc May 4, 2012 May 4, 2017 Basler ace 系列 ‌手冊 CE 說明文件 停產信
A402k August 31, 2013 December 31, 2016 Basler ace 系列 ‌手冊 CE 說明文件 停產信
A403k August 31, 2013 December 31, 2016 Basler ace 系列 ‌手冊 CE 說明文件 停產信
A404k August 31, 2013 December 31, 2016 Basler ace 系列 ‌手冊 CE 說明文件 停產信
A405k August 31, 2013 December 31, 2016 Basler ace 系列 ‌手冊 CE 說明文件 停產信
A406k August 31, 2013 December 31, 2016 Basler ace 系列 ‌手冊 CE 說明文件 停產信
A500            
A501kc May 4, 2012 May 4, 2017 Basler ace 系列 ‌手冊 CE 說明文件 停產信
A504kc May 4, 2012 May 4, 2017 Basler ace 系列 ‌手冊 CE 說明文件 停產信
A501k August 31, 2013 December 31, 2016 Basler ace 系列 ‌手冊 CE 說明文件 停產信
A503k August 31, 2013 December 31, 2016 Basler ace 系列 ‌手冊 - 停產信
A504k August 31, 2013 December 31, 2016 Basler ace 系列 ‌手冊 CE 說明文件 停產信
A600            
A631f/fc November 30, 2014 February 28, 2018 Basler ace 系列 ‌手冊 CE 說明文件 停產信
A641f/fc November 30, 2014 February 28, 2018 Basler ace 系列 ‌手冊 CE 說明文件 停產信
A601f/fc October 31, 2014 January 31, 2018 Basler ace 系列 ‌手冊 CE 說明文件 停產信
A602f/fc October 31, 2014 January 31, 2018 Basler ace 系列 ‌手冊 CE 說明文件 停產信
A622f November 30, 2013 December 31, 2017 Basler ace 系列 ‌手冊 CE 說明文件 停產信
L 購買截止 服務截止 建議替代品 ‌手冊 符合歐盟標準 停產信
L100            
L101k-2k January 31, 2014 July 31, 2017 Basler racer 系列 (Camera Link) ‌手冊 CE 說明文件 停產信
L103k-2k January 31, 2014 July 31, 2017 Basler racer 系列 (Camera Link) ‌手冊 CE 說明文件 停產信
L104k-2k January 31, 2014 July 31, 2017 Basler racer 系列 (Camera Link) ‌手冊 CE 說明文件 停產信
L101k-1k June 30, 2013 December 31, 2016 Basler racer 系列 (Camera Link) ‌手冊 CE 說明文件 停產信
L103k-1k June 30, 2013 December 31, 2016 Basler racer 系列 (Camera Link) ‌手冊 CE 說明文件 停產信
L104k-1k June 30, 2013 December 31, 2016 Basler racer 系列 (Camera Link) ‌手冊 CE 說明文件 停產信
L300            
L301k/kc March 31, 2019 June 30, 2022 Basler racer 系列 (Camera Link) 手冊 (L301k)
手冊 (L301kc)
CE 說明文件 停產信
L304k/kc March 31, 2019 June 30, 2022 Basler racer 系列 (Camera Link) ‌手冊 CE 說明文件 停產信
L400            
L401k January 31, 2014 July 31, 2017 Basler racer 系列 (Camera Link) ‌手冊 CE 說明文件 停產信
L402k January 31, 2014 July 31, 2017 Basler racer 系列 (Camera Link) ‌手冊 CE 說明文件 停產信
L800            
L801k January 31, 2014 July 31, 2017 Basler racer 系列 (Camera Link) ‌手冊 CE 說明文件 停產信
L802k January 31, 2014 July 31, 2017 Basler racer 系列 (Camera Link) ‌手冊 CE 說明文件 停產信
L803k January 31, 2014 July 31, 2017 Basler racer 系列 (Camera Link) ‌手冊 CE 說明文件 停產信
eXcite 購買截止 服務截止 建議替代品 ‌手冊
eXcite        
exA640-60m/c January 3, 2010 January 31, 2013 Basler ace 系列 ‌手冊
exA640-120m/c January 3, 2010 January 31, 2013 Basler ace 系列 ‌手冊
exA640-180m/c January 3, 2010 January 31, 2013 Basler ace 系列 ‌手冊
exA1390-19m/c January 3, 2010 January 31, 2013 Basler ace 系列 ‌手冊
exA1600-14m/c January 3, 2010 January 31, 2013 Basler ace 系列 ‌手冊
Back to Webshop